Sympati . dk

Det stærke foreningsliv løfter mange vigtige samfundsopgaver inden for det sociale område. I meget vid udstrækning gør de sociale organisationer brug af frivillige til at møde mennesker og deres behov. For at sikre kapacitet og kompetence inden for frivillige sociale indsatser er der imidlertid brug for at kunne oppebære mere professionelle sekretariater. Endvidere kalder nye projekter ofte på en vis økonomisk støtte til udvikling og implementering, der typisk genereres gennem fundraising over for offentlige og private bevillingsgivere. I samarbejde med Aalborg Universitet tilbyder vi at tilvejebringe evidens for kvaliteten og effekten af din organisations indsatser og derigennem styrke jeres grundlag for at indgå aftaler med kommunale og statslige pulje, fonde, virksomheder og privat personer.

Mange organisationer kan fortælle adskillige anekdoter om, hvilken forskel deres indsats har gjort for mennesker. De kan også ofte udfolde sammenhæng mellem deres metoder og effekten for deres brugere. Imidlertid er det langt fra alle organisationer, der har udsat disse data for egentlig forskning med henblik på styrke at forståelsen for effekten og om muligt tilvejebringe evidens for nytten af deres indsatser. Gennem validering af data og vejledning om dataopsamling, der umiddelbart kan indgå i forskning, tilvejebringer vi grundlaget for en styrket argumentation for effekten af organisationernes arbejde. Denne viden kan yderligere kvalificere metoder og styrke effekt. Ligesom den helt naturligt kan indgå fx i forhandlinger med kommuner om driftsaftaler, fundraising over for fonde og enkeltpersoner samt i mediestrategier, der styrker organisationernes brand. Vi stiller således universitetsforskere til rådighed for datavalidering og udarbejder ansøgninger, politiske oplæg og medieoplæg i samarbejde med organisationen.

Sympati.dk drives af Hans-Jørgen Knudsen. Han har de seneste godt tyve år ledt kommunikation, public affairs og fundraising i politiske og sociale interesseorganisationer.